Group members

Staff

Dr. Yu Gao

Dr. Xianzhong Zheng

Hongjun Ma email: hjma AT pmo.ac.cn

Postdoctoral Researcher

Junzhi Wang email:

Postgraduate Students

Liyun Zhang,

Fan Liu email: fanliu AT pmo.ac.cn,

Zhiyu Zhang email:

Hongxin Zhang email:

Yan Sun email:

Jingbo Wang email:

Qinghua Tan email:

Zhangzheng Wen email:

Fang Wang email:

Undergraduate Students

Chen Zhang, Yuan Wang, Zhiyuan Zhao (Nanjing university)